Információk

information-1015298_960_720.jpg

Garanciális feltételek

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

Az általunk forgalmazott termékekhez  a garanciát, Cégünk biztosítja Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy tudjuk újra cserélni ha a szakszerviz úgy dönt!


A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.
    
A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.

Bővebben

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)1717 - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Jogszabályi háttér:   45/2014. Korm Rend  (  katt a  linkre)45/2014. Korm Rend  (  katt a  linkre)

 Általános Adatvédelmi  Rendelet  ( GDPR) ERRE A LINKRE kattintva letölthető 

Adatvédelem 

Adatkezelés célja, időtartama, adatbiztonság

1. Adatkezelés célja a Szerződések  teljesítése,  a garanciavállalás  teljesítése érdekében történik. Az adatszolgáltatás  önkéntes, ám kötelező jellegű. A személyes adatok  kezelése nélkül sem szerződés, sem garancia vállalás nem teljesíthető .  A maximális időtartama  25  év (a legnagyobb garancia időtartam) .

2. Személyes adatokat,  papír alapon, illetve  digitalizált formában (szkennelve) tárolunk jelszóval védett az internettől elkülönített tárolóhelyen.  A személyes adatokhoz,  kizárólag  a Sunsys Int OÜ  Alapító-Elnöke  fér hozzá.   azdatkezelési felelősség  egyszemélyi. 

3. Személyes adatait   a jogszabályban előírt kivételek mellett, kizárólag  a szerződés teljesítése érdekében  szállítmányozó cégnek továbbítjuk,  az Európai Unión belül  

Adatkezelő:

Sunsys Int OÜ  Narva mnt 5, Tallinn, 10117

Észtország 

EORI: EE14296330

Adatkezelésért felelős személy    Demeter Róbert, beosztása: Alapító-Elnök 

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Bővebben

Cégadatok

SunSys Int. OÜ 
Cím:  Narva mnt 5, Tallinn City, Harju County, 10117, Észtország

Regisztrációs szám:  14296330  
EORI  : EE14296330

Közösségi Adószám ( EU VAT) : EE101991076

Bankszámlaszám:   Holvi Bank Finland

IBAN : FI2679977995051716

BIC :  HOLVFIHH

Pénznem: Euro
Napelemes rendszerek monitoringja

Megjelent az Épületgépész folyóirat 2016/1. számában

A mai korszerű napelemes rendszerek egyik igen hasznos és látványos szolgáltatása az online rendszerfelügyelet, a monitoring. Segítségével a napelemes rendszer működése ellenőrizhető és nyomon követhető, a pillanatnyi és a múltbéli halmozott adatok az interneten keresztül bárhonnan, akár egy okostelefon segítségével is egyszerűen elérhetők.

Napelemes rendszerekben az inverter szinte minden esetben méri és regisztrálja a napelemek energiahozamát. A pillanatnyi teljesítmény és a halmozott energiatermelési adatok az inverter kijelzőjéről leolvashatók. A tapasztalatok szerint egy új napelemes rendszer boldog tulajdonosa az üzembe helyezést követő napokban rendszeresen figyeli az inverteren a termelési adatokat. Az újdonság varázsa azonban gyorsan elmúlik, és egy idő után a tulajdonos egyre ritkábban néz rá az inverterére. Így egy esetleges hiba, vagy beállítási probléma miatt bekövetkező hozamveszteség, vagy időszakos leállás jó eséllyel ki sem derül, esetleg csak az áramszolgáltatótól megkapott éves szaldós elszámolás mutatja majd ki, hogy a napelemes rendszer hozama elmarad a várttól.

Manapság egy napelemes rendszer megvalósulási helyszínén - legyen az családi ház, intézmény, vagy vállalkozás - szinte biztos, hogy van internetelérési lehetőség. Az internet pedig lehetőséget teremt arra, hogy az inverter által regisztrált adatok ne csak helyben, hanem távolról is elérhetőek legyenek. A korszerű inverterek kommunikációs modullal is rendelkeznek, Wifi, vagy LAN segítségével rá tudnak csatlakozni az internetre, és adataikat az invertergyártó által üzemeltetett szerverre tudják továbbítani. Az adatok megjelenítésére pedig az invertergyártók online monitoring portált üzemeltetnek, melynek a használata általában az inverter teljes élettartamára szólóan ingyenes. A korszerű napelemes rendszerek tehát többletköltség nélkül, vagy a kommunikációs modul minimális többletköltségével képesek biztosítani a napelemes rendszer online rendszerfelügyeletét, monitoringját.

Az online monitoring lehetőségét célszerű mindenképp igénybe venni, nem csak azért, hogy a tulajdonos a mobilján tudja mutogatni ismerőseinek a napelemei termelését, hanem azért is, mert ez valóban komoly segítséget jelent a rendszer felügyeletében, az esetleges kisebb-nagyobb hozamcsökkenést okozó hibák időben történő felderítésében. A rendszerfelügyelet a telepítőnek még hasznosabb, mint a tulajdonosnak, hiszen az esetleges hibákról ő azonnal email hibaüzenetet kap, és a felderítés, sőt a sokszor csak szoftveres beavatkozást igénylő módosítás, javítás akár távolról is elvégezhető.


Bővebben

Növelje lakásának, házának energiahatékonyságát, telepítsen megújuló energiaforrást 0%-os hitellel!

Magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetkezetek igényelhetik, minimum 10%-os önerővel, többek között fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások, vagyis napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, vagy korszerű faelgázosító berendezések beépítésére.

A visszatérítendő hitelösszeg minimuma 500.000 Ft, maximuma magánszemélyek esetén 10 millió, társasházak és lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 7 millió forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

A hitel 2017. április 24-től igényelhető országszerte az MFB Pontokon.
A tájékoztatás nem teljes körű, a hiteligénylést megelőzően kérjük olvassa el a részletes termékleírást (GINOPGINOP, VEKOPVEKOP), illetve vegye fel a kapcsolatot az Ön számára legkönnyebben elérhető MFB PontMFB Pont munkatársaival!

GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

Bővebben

Mint ahogy az életben minden, ez is viszonyítás kérdése. Elsősorban induljunk ki abból, amit helyettesíteni szándékozunk a napelemekkel. Tehát a másik oldalon ebben az estben a szén és atomerőművek állnak.

A Solar Trade AssociationSolar Trade Association  tanulmányának köszönhetően most már rendelkezünk olyan dokumentummal, ami pontosan ezt vizsgálja.

A „Napenergia gazdaságok hatása a helyi biodiverzitásra” címmel készült, 53 oldalas összehasonlító tanulmány lényegi végkövetkeztetése az, hogy a napelem parkok működésük folyamán biológiai értelemben szinte nem is hagynak lábnyomot.

A kutatók véleménye alapján elmondható, hogy ezek a rendszerek még pozitív hatást is gyakorolhatnak a biológiai sokféleségre vonatkozó elvárásoknak a növény, valamint az állatvilág esetében, abban az esetben, ha készül megfelelő gazdálkodási terv az adott területre. Az is megállapítást nyert, hogy az Egyesült Királyságban a napelemek akár a fokozottan védett területeken is telepíthetők, ha a megjelenésük semmiféle tekintetben nem változtatja meg az élővilágot.

Vegyük sorra a napelemek legjelentékenyebb alkotóelemeit, mint az üveg, a szilícium, a műanyag, az alufólia szilícium, továbbá a réz meg az ón, és vizsgáljuk meg ezeket az anyagokat egyenként abból a szempontból, hogy mennyire károsak a környezetükre.

Bővebben
 1. Konkrét érdeklődés esetén emailben   tájékoztató ajánlatot  küldnük.
 2. Írásos elfogadása esetén  helyszíni felmérést tartunk , melynek díja  Budapesten  díjtalan,  Pest megyében  15.000 ft, ezen kívüli területek esetén 20.000  Ft. Ezt az összeget  a  felméréskor kell fizetni ,  mely összeg, amennyiben a kivitelezést szerződés alapján cégünk végzi  természetesen  beleszámít  a számla végösszegébe,  így  az  díjmentes lesz .  Amennyiben   nem cégünk végzi a kivitelezést, az összeg nem jár vissza.
 3.  a Kiszállási-Felmérési díj fizetésétől eltekintünk abban az esetben , amennyiben az ügyfél a felméréskor szerződést köt,  megrendeli a kivitelezést. 
 4. Szerződéskötés után  a rendszer műszaki tartalmét megrendeljük, és azok  útnak  indulását,  cégünk jelzi  a megrendelő felé.  Ekkor esedékes  a rendszer műszaki tartalmának a kifizetése  számla ellenében, amely közvetlenül a  megrendelő címére érkezik (nem mi szállítjuk ki) 
 5. A megrendeléssel egyidejűleg az adminisztrációs  munkálatokat elkezdjük,  az áramszolgáltatónál történő  bejelentéssel.   
 6. Az előzetes műszaki-gazdasági tájékoztató   megérkezése után  (melyet mi kérünk meg meghatalmazás alapján ) a tervezőnek történő  átadással    és áramszolgáltató felé történő jóváhagyással folytatódik. 
 7. A napelemrendszer megérkezése után  időpontegyeztetés a megrendelővel , majd a teljes kivitelezés. 
 8.  A  munkálatok elvégzése után  teljes próbaüzem tartása,  és  ennek sikeressége esetén, készre jelentés.  Ezzel egyidejűleg  Cégünk befejezte a napelemrendszer teljes kivitelezését,  a  fennmaradő  össze  kifizetése esedékessé válik.
 9. Az óracserénél  Cégünk      jelen kíván lenni,   azonban    ez nem minden esetben    lehetséges,  így előfordulhatnak esetek, amikor csak a  tulajdonos van jelen. 
 10. Az óracsere után    a  rendszer bekapcsolásával megkezdődik a hosszú   termelés,   Kellemes naplopást kívánunk minden kedves ügyfelünknek  
 11.  A  monitoring rendszer  felügyeletével távfelügyeleti módon  figyelemmel  kísérjük a rendszer működését, és amennyiben szükséges  beavatkozunk  a normál  működés fenntartása érdekében ,  külön kérés nélkül.
 12. Igen  hangsúlyozottan javasoljuk  a biztosítás megkötését  ügyfeleinknek,   a természeti csapások által  bekövetkezett károk  enyhításe  érdekében , mivel azok nem tartoznak a garanciális meghibásodás körébe  

comodo secure seal 76x26 transp

©2021 Smart Solar-Az intelligencia. All Rights Reserved.

estonian flag

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok